Ketään ei saa kiusata tai häiritä!

Yliopistoaika on monille elämän parasta aikaa. Uusia kokemuksia, ystäviä ja tietoa saa useimmat mukaansa tältä ajanjaksolta. Kaikilla ei kuitenkaan suju asiat täysin mutkattomasti. Valitettavasti myös yliopistotasolla tavataan kiusaamista ja häirintää niin opetuksessa kuin muiden opiskelijoiden toimesta. Motiva ry haluaa olla mukana tukemassa häiriötöntä opiskeluaikaa, jotta jokaisella olisi mukavaa olla.

Mikäli koet tulleesi tai olet nähnyt/näet jonkun toisen kokevan kiusaamista, on olemassa monia kanavia, joihin ottaa yhteyttä. Ainejärjestön edustajille voi tulla puhumaan asiasta, tai ottaa yhteyttä OYY:n koulutuspoliittiseen/sosiaalipoliittiseen vastaavaan. Ylioppilaskunnassamme on myös koulutetut häirintäyhdyshenkilöt, joiden kanssa asiaa voi lähteä ratkomaan luottamuksellisesti. Lue alla oleva sopovastaavamme tekemä kooste häirinnästä yliopistossa ja siitä, kuinka jokainen voi saada tukea asioihinsa.

Opetuksessa koettu häirintä

Opiskelijajärjestöjen on otettava huomioon opiskelijoiden moninaisuus ja yhdenvertaisuus, sekä vastattava opiskelijoiden tarpeisiin ja kiinnostuksenkohteisiin.

Tasa-arvolaissa (609/1986) todetaan sukupuolten välinen tasa-arvo ja sen edistäminen sekä sukupuoleen liittyvän, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän esto. Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) todetaan yhdenvertaisuuden edistäminen sekä syrjinnän ehkäisy.

Koulutuksen järjestäjän on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista. Mikäli opiskelija kokee syrjintää, on koulutuksen järjestäjän annettava kirjallinen selvitys menettelystään. Esteettömyys kuuluu yhdenvertaisuuteen, ja mikäli opiskelija tarvitsee erikoisjärjestelyitä, on oltava yhteydessä esteettömyysyhdyshenkilöön.

OHJEITA

1) Ilmaise (tai ilmaiskaa) selvästi opetuksen kokeminen epätasa-arvoisena tai epäyhdenvertaisena opetusta antavalle henkilölle (esim. Asiallinen sähköposti)

2) Mikäli tilanne ei muutu, ota (tai ottakaa) yhteyttä OYY:n koulutuspoliittiseen asiantuntijaan

3) Säilytä todisteet.

Henkilöön kohdistuva häirintä

Häirintää on ei-toivottu käytös, joka loukkaa henkilönarvoa ja sillä luodaan uhkaava ja vihamielinen, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. Käytännössä häirinnän kohde kokee käytöksen epämiellyttäväksi. Seksuaalinen häirintä voi olla epäsopivaa koskettelua tai ehdotuksia, ja näihin voivat kuulua myös ns. härskit vitsit.

Kiusaaminen on toistuvaa syrjimistä/loukkaamista tai vahingoittamista. Kiusaamiseen puuttuminen ajoissa erityisen tärkeää! Väkivallan kokemukset vaihtelevat, mutta ovat silti vakavia ja vaativat yhteyden poliisiin sekä kriisiapua.

Yliopistolla on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli käy ilmi, että jotakuta on häiritty, oli kohteena sitten työntekijä tai opiskelija.

Myös ainejärjestöllä ja sen puheenjohtajalla on velvollisuus toimia yhdenvertaisesti sen jäseniään ja muita opiskelijoita kohtaan, ja puuttua ongelmatilanteisiin.   Apua voi kysyä myös omaopettajalta, kurssin vetäjältä tai muulta luotettavalta henkilökunnan jäseneltä.

OHJEITA

1) Ilmaise häiritsijälle, ettet pidä sinuun/muihin kohdistuneesta toiminnasta

2) Voit pyytää ystävän tai OYY:n häirintäyhdyshenkilön mukaan, tai kirjottaa esim. Kirjeen

3) Jatkuvassa häirinnässä kirjaa ylös kaikki tapaukset ja todistajat

4) Pidä tallessa muutkin todisteet

5) Ota yhteys OYY:n häirintäyhdyshenkilöön
Huom! OYY:n häirintäyhdyshenkilö auttaa selvittämään tapauksen täysin luottamuksellisesti ja häntä sitoo vaitiolovelvollisuus. Voit ottaa yhteyttä myös oman ainejärjestön koulutuspoliittiseen/sosiaalipoliittiseen vastaavaan.

Yhteystiedot

Motiva ry

Motivan hallituksen jäsenten yhteystiedot

https://motiva.wordpress.com/hallitus-2016/

OYY

Lisätietoja esteettömästä opiskelusta:

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34806<

OYY:n kaikki häirintäyhteyshenkilöt: hairinta@oyy.fi
(yksilölliset yhteystiedot löytyvät:

http://www.oyy.fi/opiskelijalle/hyvinvointi-ja-arki/kiusaaminen-ja-hairinta/ )

Mikä häirintäyhdyshenkilö? https://www.youtube.com/watch?v=pZ-Z8mgYnsg

OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija (sopoasiantuntija@oyy.fi puhelin 0405265821)

OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija (kopoasiantuntija@oyy.fi puhelin 0405257821)

Ulkopuolista apua ja tukea

YTHS

www.yths.fi/yhteystiedot/toimipisteet/oulu

Puh. 0467101063

Ma-to klo 8-15, pe klo 8-14

Nyyti ry

www.nyyti.fi

Oulun SETA ry

www.oulunseta.fi

(Setan transtukipiste transtukipiste.fi)

Nimettömät alkoholistit

www.aa.fi

Oulun kriisikeskus

www.oulunkriisikeskus.fi

Puh. 08 312 0611

Ma-pe klo 10-18

Tukinainen

www.tukinainen.fi

Puh. 0800-97899

Ma-to klo 9-15, la-su klo 15-21, pyhät ja aatot 15-21

Rikosilmoituksen voi tehdä poliisille www.poliisi.fi/rikokset/rikosilmoitus

HÄIRIÖTÖNTÄ OPISKELUA KAIKILLE ❤
muistakaa, kukaan ei ole yksin.

Sivuainepaneelin koontia

Tiistaina 26.1. pidettiin toistamiseen hyväksi haukuttu Motivan sivuainepaneeli, jossa meidän omat opiskelijat kertoivat kuulijoille paneelinomaisesti omista sivuainevalinnoistaan. Lisäksi suunnittelija Kaisa Karhu piti paneelin alussa hyödyllisen esityksen sivuaineiden merkityksestä, jota kuuntelimme samalla hyvää pullaa mutustaen.

IMG_20160126_122021

IMG_20160126_122612

 

Sivuainepaneelissa olivat mukana seuraavat sivuaineet ja esittelijät:

Ulla Kankaala: nais- ja sukupuolentutkimus
Tuomas Soini: sosiologia
Nina Tervo: koulutusteknologia/LET Learning educational technonology
Niina Marostenmäki: työ- ja organisaatiopsykologia
Anna-Leena Kontio: erityispedagogiikka
Heli Marin: esi- ja alkuopetus
Suvi Poikela: kauppatieteet
Tiia Enckell: opettajan pedagogiset opinnot

Jokainen panelisti vastasi vuorollaan neljään kysymykseen:

  1. Millainen sivuaineen sisältö oli?
  2. Miksi hait kyseiseen sivuaineeseen?
  3. Kenelle suosittelisit kyseistä kokonaisuutta?
  4. Vastasiko sivuaine odotuksiasi ja koitko siitä olleen hyötyä tulevaisuutta/ammattia ajatellen?

Alla koonnit panelistien vastauksista, valkkaa itseäsi kiinnostavimmat tai lue kaikki, saatat yllättyä ja saada uusia kiinnostuksen kohteita!

 

Ulla Kankaala (nais- ja sukupuolentutkimus):

1. Millainen sivuaineen sisältö oli?

Perusopinnot (25 op) koostuvat erilaisista nais- ja sukupuolentutkimuksen pääteemoja käsittelevistä kursseista. Kursseja on tarjolla 6, joista valitaan suoritettavaksi viisi. Peruskurssi, jolla esitellään yleisesti tutkimusalaa ja sen käsitteistöä sekä pintapuolisesti eri teemoja, on kaikille pakollinen. Muut tarjolla olevat kurssit ovat Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet, Seksuaalisuus ja ruumiillisuus, Mies- ja maskuliinisuustutkimus, Populaarikulttuuri ja media sekä Väkivalta ja välittävän myötäelämisen lähtökohtia. Joitain kursseja on mahdollista suorittaa myös Hilma-verkoston kautta muista yliopistoista.
Kursseja on mahdollista suorittaa kirjatenteillä, mutta peruskurssi on luentopohjainen. Myös muista kursseista on vaihtelevasti tarjolla kontaktiopetusta, joka toteutetaan usein yhteistyössä muiden tutkimusalojen kanssa (esimerkiksi elokuvatutkimus ja kirjallisuus). Luentoja sisältävillä kursseilla suoritustapana ovat usein esseet, oppimispäiväkirjat, pari- tai ryhmätyöt sekä osallistuminen erilaisille vierialuille (itse olen osallistunut esimerkiksi Ruumiillisuus -kurssilla tanssinäytökseen ja Mies ja maskuliinisuus -kurssilla dokumenttielokuvan esitykseen). Luennoilla keskustellaan paljon ja teoriaa pyritään käsittelemään ajankohtaisten ilmiöiden kautta.

 

2. Miksi hait kyseiseen sivuaineeseen?

Kiinnostuin nais- ja sukupuolentutkimuksesta erään opiskelukaverini kautta. Osallistuin hänen kanssaan peruskurssille ja huomasin aineen sopivan loistavasti itselleni. Teemat ovat kiehtovia ja tukevat hyvin pääainettani (kasvatuspsykologia), minkä lisäksi olen kokenut opintojen tarjonneen paljon uusia näkökulmia arkikeskusteluissa esiintyviin aiheisiin. Tasa-arvo on mielestäni aina ajankohtainen teema ja koen, että nais- jasukupuolentutkimuksen opintojen kautta osaan tulevissa työtehtävissäni kiinnittää huomiota sen toteutumisessa oleviin ongelmiin.

3. Kenelle suosittelisit kyseistä kokonaisuutta?

Nais- ja sukupuolentutkimuksen perusopinnot on erittäin yleissivistävä kokonaisuus, jota suosittelisin aivan kaikille. Nykyaikana melkeinpä alalla kuin alalla edellytetään toimimista tiiviisti yhdessä toisten ihmisten kanssa ja kyky havaita tiedostamattomia sukupuolittuneita ilmiöitä tai huomioida tasa-arvo osana arkea sekä työelämää on mielestäni tärkeää. Esimerkiksi koulumaailmaan työllistyvillä näkisin opintokoknaisuuden erittäin hyödyllisenä. Opetushenkilökunta on avainasemassa ehkäisemään ja purkamaan monia helposti piiloon jääviä eriarvoisuuden muotoja eri ihmisryhmien välillä.

4. Vastasiko sivuaine odotuksiasi ja koitko siitä olleen hyötyä tulevaisuutta/ammattia ajatellen?

Olin aavistuksen ennakkoluuloinen tutkimusalaa kohtaan ennen opintojen aloittamista. Pelkäsin kurssien ja keskustelujen olevan äärifeministisiä ja jotenkin hirvittävän naislähtöisiä, mutta huomasin pian teemojen olevan paljon laajempia. Huomio kiinnittyy pelkän nais-mies -vastakkainasettelun sijaan kaikenlaiseen eriarvoisuuteen ja sen pohtimiseen, kuinka muunmuassa yksilöllinen kohtaaminen, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus voisivat toteutua kaikkien ihmisten kohdalla. Uskon opintojen kautta hahmottuneiden uusien näkökulmien ja taitojen hyödyttävän minua monella tapaa tulevaisuudessa.

 

Tuomas Soini (sosiologia):

1. Millainen sivuaineen sisältö oli?

Sosiologian sivuaine koostuu sosiologian perusopinnoista, eli 25 opintopisteestä. Kursseja ovat ainakin Sosiologian peruskurssi, Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia, Sosiologinen referaattiseminaari, Metodologia ja metodiikka, Perhe- ja ikäkausitutkimus ja Globalisaatio. Päivitettyä listausta ei tällä hetkellä mistään näytä löytyvän, niin en pysty tarkistamaan varmaksi näiden kurssien tarjontaa esimerkiksi tällä lukuvuodelle. Joka tapauksessa, kurssit ovat viiden opintopisteen kokonaisuuksia ja niitä pitää käydä siis viisi. Pakollisia ovat peruskurssi, referaattiseminaari sekä metodologia-kurssi. Loput kaksi saa valita oman mielenkiinnon mukaan. Kaikista kursseista ei järjestetä luentosarjoja, vaan suoritusmuoto on silloin kirjatentti.

Sosiologia on siis tiede, joka käsittelee ihmisen toimintaa yksilön, ryhmien sekä laajemmin ajateltuna vaikkapa valtioiden toimintaa. Peruskurssilla käydään läpi sosiologian klassikoita ja selvitetään sosiologian juuria. Peruskurssilta saa siis oikein hyvän kuvan tieteenalan suuntauksista ja pääajatuksista. Referaattiseminaarikurssilla valitaan vapaasti jokin sosiologinen teos, josta tehdään seminaarityö ja esitetään muulle ryhmälle. Muut perusopintojen kurssien nimet kertovatkin hyvin paljon niiden sisällöistä, joten ala niitä sen enempää avaamaan.

2. Miksi hait kyseiseen sivuaineeseen?

Hain sosiologian sivuaineeseen, koska kiinnostuin sosiologiasta kasvatussosiologian kurssilla, joka kuuluu pakollisiin kasvatustieteen perusopintoihin. Sivuaineeseen oli myös helppo mennä, koska kyseessä on vapaa sivuaine, jolloin pelkkä kursseille ilmoittautuminen riitti. Päätinkin siis lähteä katsomaan peruskurssille, olisiko sosiologia se ”mun juttu” ja kyllä se oli, joten siitä oli helppo jatkaa muille kursseille.

3. Kenelle suosittelisit kyseistä kokonaisuutta?

Suosittelisin sosiologian sivuainetta rehellisesti ja vilpittömästi kaikille meidän opiskelijoillemme sekä ainakin luokanopettajaopiskelijoille. Sivuaine on antanut erittäin paljon työkaluja analysoida ryhmien ja yhteisöjen toimintaa, esimerkiksi juuri luokkahuoneiden, kokonaisten koulujen sekä koulujärjestelmän toimintaa. Jokaisen on hyvä huomata, kuinka monitieteinen tieteenala kasvatustiede onkaan ja kuinka sosiologia on yksi niistä tieteistä, joka niin sanotusti ostuu erittäin lähelle. Kasvatustieteen, kasvatuspsykologian ja sosiologian rajanvetoa on välillä haastavaa tehdä, ja kaikki tukevat mainiosti toisiaan.

4. Vastasiko sivuaine odotuksiasi ja koitko siitä olleen hyötyä tulevaisuutta/ammattia ajatellen?

Uskon, että mikäli haluan työskennellä tulevaisuudessa vaikkapa koulumaailmassa tai missä tahansa koulutus- ja ohjaustehtävissä, tulen tarvitsemaan sosiologista osaamista ammatissani. Sivuaine vastasi odotuksiani hyvin ja suurta plussaa oli viisas professori sekä tosi mukavat opettajat 🙂

 

Nina Tervo (koulutusteknologia):

1. Millainen sivuaineen sisältö oli?

Koulutusteknologian sisältö käsitteli sitä miten ihminen oppii, mitä on yhteisöllinen oppiminen ja miten elektroniikkaa käytetään pedagogisessa mielessä. Kaikesta tästä teoriaa (tottakai) ja käytännön harjoitteluja (Wuhuu!). Sivuaine painottui todella paljon teknologian käytännön soveltamiseen, ja siihen kuinka ryhmä todella oppii yhdessä- ei vain ”leikkaa-liimaa”-periaatteella. Lisäksi opimme mikä ero on noviisilla ja ekspertillä kun on kyse uuden asian oppimisesta. Ryhmätöitä oli paljon ja saimme tehdä pajon käytännön esitelmiä. Minulla on yhä tallessa ryhmämme video siitä kuinka kinkku paistetaan yhteisöllisesti. Huumori on enemmän kuin sallittu näillä kursseilla!

Kursseja oli neljä: Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan (5op), Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö (7op), Designing technology-enhanced learning (7op) sekä Koulutusprojektit (6op).

Koulutusprojektit- kurssilla pääsimme toteuttamaan projektityön oikealle firmalle, joka kamppaili jonkin ongelman kanssa. Oma ryhmäni perehtyi siihen miten verkkokurssien miellyttävyyttä voidaan parantaa ja kuinka näissä varmistetaan mahdollisimman tehokas oppiminen. Käytimme pelillisen oppimisen ideologiaa sekä tarjosimme teoriaa siitä miten ihminen todella oppii – mielekkäästi ja pysyvästi.

2. Miksi hait kyseiseen sivuaineeseen?

Hain koska koulutusteknologia kuulosti kiinnostavalta. Minulla ei ollut hajua siitä miten hyödyn siitä tulevaisuudessa, mutta arvasin että sivuaine vastaa nykyajan kysyntää työmarkkinoilla. Tekninen osaaminen on tänä päivänä hyvin haluttua kaikissa mahdollisissa työympäristöissä.

3. Kenelle suosittelisit kyseistä kokonaisuutta?

Suosittelen sivuainetta lähes kaikille – erityisesti pedagogiikkaa opiskeleville, työelämän hallinnollisista asioista kiinnostuneille, kouluttajille ja suunnittelijoille, sekä monille muillekin pääaineesta riippumatta. Kurssi oli hyvin monikulttuurinen ja opetuskielenä oli pääosin englanti. Tämä tuotti päänvaivaa ensimmäisen oppimispäiväkirjan ajan, muta sen jälkeen englanninkielen käyttö alkoi sujua kuin itsestään.

4. Vastasiko sivuaine odotuksiasi ja koitko siitä olleen hyötyä tulevaisuutta/ammattia ajatellen?

Kursseista on ollut minulle paljon hyötyä. Aloitin sivuaineen tietämättömänä mitä tuleman pitää, ja lähdin voittajana. Teen jatkuvasti eri töitä opintojeni ohella ja koulutusteknologiasta mainitessani kaikki työnantajat kiinnostuvat lähes poikkeuksetta. Koulutusteknologia on sivuaine millä saa itsensä erottumaan, varsinkin kun tämän päivän työpaikat vaativat yhä enemmän tietoteknistä sekä somemaailman osaamista. Projekti-, verkosto- sekä yhteistyöosaamiseni kehittyi valtavasti ja nyt tiedän kuinka voin hyödyntää sosiaalista mediaa esimerkiksi opetuksessa. Tästä on hyvä lähteä kauppatieteen markkinointikurssille jossa käsitellään sosiaalista mediaa markkinointiväylänä!

Opettajia unohtamatta – teen jatkuvasti opettajan sijaisuuksia ja kannattaa muistaa että teknologian opetuskäyttö sisältyy 2016 vuoden opetussuunnitelmaan(tabletit, älytaulut, internet ja niiden soveltaminen opetuksessa). Kurssien ryhmätöiden sisältö on aikalailla vapaasti valittavissa, opettajat voivat tehdä opetukseen liittyviä tehtäviä, businessmaailmasta kiinnostuneet voivat tehdä tehtävistään enemmän työelämään liittyviä. Monille tehtäville on annettu tietyt raamit mutta sisällön saa tuottaa itse.

Suosittelen siis kaikille ja hyviä opintoja till allihopa!

 

Niina Marostenmäki (työ- ja organisaatiopsykologia):

1. Millainen sivuaineen sisältö oli?

Sivuaineen sisältö on hyvin monipuolinen, ja perusopintokokonaisuus (25op) sisältää muun muassa seuraavanlaisia kursseja: oppiva ja kehittyvä organisaatio, työ- ja psyykkinen hyvinvointi, eri-ikäiset työyhteisössä, viestintä ja vuorovaikutus työyhteisössä, ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, organisaatioiden johtaminen, sekä johdatukset organisaatio- ja sosiaalipsykologiaan. Jokainen kurssi suoritetaan verkko-opintoina oppimisympäristössä, jonne kotosalla tehdyt esseet lisätään palautuslaatikkoon. Lähes jokaisen kurssin kohdalla sai valita tosi monista vaihtoehdoista mieluisimman aiheen, josta halusi oppimistehtävän tai tehtävät kirjoittaa.

2. Miksi hait kyseiseen sivuaineeseen?

Halusin käytännönläheisen sivuaineen joka liittyisi psykologiaan. Olen kiinnostunut psykologian lisäksi johtamisesta ja työhyvinvoinnista, niin kaikki tämän sivuaineen teemat pyörivät omien kiinnostuksen kohteiden ympärillä. Todella mieluista on ollut myös se, että kursseja saa suorittaa omaan tahtiin verkossa, ja kursseissa on monia eri vaihtoehtoja joista valita miten haluaa suorittaa.

3. Kenelle suosittelisit kyseistä kokonaisuutta?

Suosittelen niille, jotka haluavat käytännönläheisen sivuaineen ja kykenevät työskentelemään itsenäisesti, sillä verkossa opiskeleminen yksinään vaatii melko paljon suunnittelua ja aikatauluttamista.

4. Vastasiko sivuaine odotuksiasi ja koitko siitä olleen hyötyä tulevaisuutta/ammattia ajatellen?

Vastasi tosi hyvin odotuksia, olin jopa positiivisesti yllättynyt monipuolisesta aihetarjonnasta. Koen sivuaineesta olevan todella paljon hyötyä juuri käytännönläheisten teemojen ja tehtävien takia, ja uusien asioiden lisäksi olen oppinut paljon myös itsestäni opiskelijana ja ajankäyttäjänä koska opiskelu on niin itsenäistä. Kurssien vetäjät ovat myös antaneet kirjallista palautetta tehtävistä, mikä on auttanut huomaamaan niitä asioita mitkä ovat olleet tehtävissä hyviä, ja mihin olisi voinut vielä panostaa enemmän.

 

Anna-Leena Kontio (erityispedagogiikka):

1. Millainen sivuaineen sisältö oli?

Sivuaine koostuu viidestä 5 opintopisteen kurssista, muodostaen yhteensä 25 opintopisteen kokonaisuuden.
Kurssit:
Erityispedagogiikan peruskurssi
Erityiskasvatus elämänkulussa
Kielen ja kommunikaation haasteet
Oppimisen moninaisuus

Tavoitteena on antaa asennetta, tietoja ja taitoja kohdata erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä.

Opintojen toteutus näin kasvatustieteilijän näkökulmasta oli hyvin käytännön läheistä, sisältää case-esimerkkejä, vierailuja ja teoriaa.

2. Miksi hait kyseiseen sivuaineeseen?

Kiinnostukseni erityispedagogiikkaan lähti siitä, että lähipiiristä nämä teemat oli tuttuja ja oli kiinnostavaa lähteä opiskelemaan lisää.

3. Kenelle suosittelisit kyseistä kokonaisuutta?’

Erkan sivuaineeseen kannattaa hakea mikäli erkka kiinnostaa. Erityispedagogiikka tulee tulevaisuudessa ottamaan vielä suurempaa roolia ihan jokaisella työpaikalla, joten sivuaineesta ei voi olla haittaa. Mahdollisuus vierailuihin ja mielenkiintoisiin case tapauksiin tutustuminen on opintojen suola.

4. Vastasiko sivuaine odotuksiasi ja koitko siitä olleen hyötyä tulevaisuutta/ammattia ajatellen?
Tulevaisuudessa työnantaja varmasti arvostaa erityispedagogiikan osaamista, oli toimenkuva sitten koulumaailmassa, kehitystyössä tai järjestöissä yms. Luennot kuitenkin suunnattu liikaa edelleen koulumaailmaan ja erityisesti luokkakontekstiin. Se vähän turhautti, sillä erityispedagogiikka on paljon muutakin kuin luokassa tapahtuvaan opetukseen liittyvää. Mielenkiintoisimpa asioita oli juurikin case-tapaukset, vierailut ja käydyt keskustelut. Koin siis, että sivuaineesta on hyötyä ja sitä mieltä on varmasti moni muukin, sillä kyseessä on niin haluttu sivuaine. Erityispedagogiikka vastasi osittain odotuksiani

 

Heli Marin (esi- ja alkuopetus):

1. Millainen sivuaineen sisältö oli?

Kyseinen sivuaine on siitä erilainen, ettei se suoraan kuulu kasvatustieteiden perinteisiin sivuaineisiin vaan on suunnattu enemmän luokanopettajaksi ja varhaiskasvatusopettajiksi opiskeleville. Sivuaine on jaettu syksylle ja keväälle niin, että syksyn kursseina ovat liikunta, kuvaamataito, matematiikka, musiikki sekä esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka -luentosarja. Kevään kursseja ovat taas äidinkieli, uskonto, tekninen ja tekstiili, kitaransoitto, lastentanssi sekä lapsen kasvu ja kehitys -luentosarja. Lisäksi kevään aikana toteutetaan projekti, joka toimii ns. sivuaineen lopputyönä ja yhdistää eri kurssien sisältöä.

Vaikka kokonaisuuteen kuului tyypillisiä kouluaineita, ei kursseilla kuitenkaan opeteltu laskemaan jakokulmaa tai suoritettu lihaskuntotestejä, vaan kävimme kursseilla läpi erilaisia leikkejä, testejä, tehtäviä ja ryhmätöitä, joiden avulla ko. ainetta voitaisiin opettaa mielekkäällä tavalla esi- ja alkuopetusikäisille lapsille. Esimerkiksi matematiikassa pidimme ryhmissä Tiedepäivät eräällä ala-asteella, missä lapset kiersivät pitämiämme rasteja liittyen matematiikkan ja luonnontieteisiin. Liikunnassa taas kävimme pareittain pitämässä eri päiväkodeissa sisä- ja ulkoliikuntatuokiot eskareille, sekä observoimassa saman ikäisten toimintaa päiväkodissa muutaman päivän ajan. Lopputyönä toimiva projekti pidetään myös ryhmittäin eri kouluilla ja vierailujen aikana lasten kanssa työskennellään valitun teeman mukaisesti eri oppiaineita ja oppimaamme hyödyntäen.

Hyvin paljon käytäntyöä siis tiedossa, mutta teorialuentoja oli sekä syksyllä että keväällä, ja niistä tehtiin raportteja/oppimispäiväkirjoja. Toki esimerkiksi kuviksen ja musiikin tunneilla pääsi myös löytämään oman sisäisen lapsensa vesiväreillä ja rummuilla värkäten 🙂

2. Miksi hait kyseiseen sivuaineeseen?

Minua kiinnostaa kasvatus- ja opetusala ylipäänsä ja mahdollinen opettajan pätevyys (sitten joskus ha(r)ma(a)ssa tulevaisuudessa), jolloin tämä sivuaine oli looginen valinta. Käytännönläheisyys kiinnosti, samoin painotus lasten opettamiseen. On hyvä kuitenkin muistaa, ettei ko. sivuaine anna esi- ja alkuopetusopen pätevyyttä, mutta toimii hyvänä ponnistuslautana ja etuna, jos esimerkiksi vastaavalle alalle joskus halajaa.

3. Kenelle suosittelisit kyseistä kokonaisuutta?’

Suosittelen tätä niille, jotka haluavat käytännönläheisen, superhauskan ja mukavan sivuaineen. Sopivasti rentoutta sekä haastetta. Kursseilla pääsee myös hyvin tutustumaan aivan uusiin ihmisiin, sillä suurin osa opiskelee muuta tutkintoa kuin me.

4. Vastasiko sivuaine odotuksiasi ja koitko siitä olleen hyötyä tulevaisuutta/ammattia ajatellen?

Sivuaine yllätti rentoudellaan (kuvis, musiikki, liikunta..), mutta myös haastavuudellaan ja työn määrällä. Tunteja on useita viikossa ja eri ryhmätöitä ja raportteja voi kertyä yllättävänkin paljon, joten aikataulutus kannattaa. Kokonaisuudessaan kurssi on kuitenkin ollut hyvin tervetullutta vaihtelua kasvatustieteen aineopintoihin ja kaikkeen teoriaryöppyyn mitä muilta luennoilta saa. Minusta jokainen sivuaine on hyödyllinen ja koen tällä olevan lisäarvoa esimerkiksi nyt kesätöitä ja myöhemmin varsinaista työtä hankkiessa. Sivuaine on jo tähän mennessä avartanut näkemystäni asioista ja olen saanut hyvien keskustelujen kautta paljon uusia ajatuksia.

Suvi Poikela (kauppatieteet):

1. Millainen sivuaineen sisältö oli?

Kauppatieteiden perusopintojen (25op) kursseihin kuuluu viisi viiden opintopisteen kurssia, joita ovat: markkinoinnin perusteet, strateginen johtaminen, johdon laskentatoimi, taloustieteen perusteet ja investointipäätökset. Opintojen yleisnäkemys on hyvin erilainen kuin kasvatustieteissä tai -psykologiassa. Kursseilla saa konkreettista tietoa. Markkinointi ja strateginen johtaminen ovat hyvin soveltavia kun taas laskentatoimi ja taloustieteen perusteet ovat yksiselitteisempiä. Sivuaine on vielä kesken, joten en ole käynyt investointipäätökset-kurssia. Opetustapoina ovat massaluennot iltaisin ja melkein kaikilla kursseilla on tentti. Kurssit ovat hyvin laajoja ja niihiin kuuluu paksuja kirjoja, joten siihen on hyvä valmistautua, jos haluaa opiskella kauppatieteiden sivuainetta.

2. Miksi hait kyseiseen sivuaineeseen?

Olen kiinnostunut taloudesta, markkinoinnista ja yritysten toiminnasta. Tulevaisuudessa haluaisin mahdollisesti työskennellä esimerkiksi henkilöstötehtävissä, joten ajattelin kauppatieteistä olevan ehkä hyötyä siinä. Kauppatiede vaikutti myös monta muuta sivuainetta kiinnostavammalta.

3. Kenelle suosittelisit kyseistä kokonaisuutta?

Suosittelisin kauppatieteiden perusopintoja taloudesta kiinnostuneille ja sellaisille opiskelijoille, joita kiinnostaa konkreettinen tieto talouden maailmasta. Täytyy olla halu oppia, koska kauppatieteen perusopinnot ei ole ns. helppo sivuaine.

4. Vastasiko sivuaine odotuksiasi ja koitko siitä olleen hyötyä tulevaisuutta/ammattia ajatellen?

Sivuaine on vastannut aika pitkälti odotuksia. On ollut numeroiden kanssa pyörittelyä mutta myös hyvin mielenkiintoisia esimerkkejä esimerkiksi markkinoinnin maailmasta. Koen, että sivuaineesta on hyötyä ihan jo siksi, että sitä opiskellessa sivistyy ja ymmärtää hieman enemmän bisnesmaailmaa ja sitä, miten se toimii. Kauppatiede antaa vastakkaisia ajattelumalleja meidän pääaineisiimme, jonka koen olevan rikkaus. Kauppatiede on tuonut minulle uudenlaista ajattelua ja positiivisia ajatuksia. Se on toki tuonut myös paljon haasteita, koska meillä kasvatustieteissä ei tarvita juurikaan kuvioita ja laskutoimituksia.

Kiitos kaikille panelisteille, Kaisa Karhulle ja paneeliin osallistuneille! Saimme taas paljon hyvää ja positiivista palautetta, jonka avulla voidaan tehdä ensi vuoden panelista entistä ehompi 🙂

IMG_20160126_122623

 

OYY hakee aktiivisia opiskelijaedustajia tärkeille luottamuspaikoille!

Haussa huikeita opiskelijavaikuttamispaikkoja!motiva-logo2

Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017. Haku avoinna oleviin paikkoihin päättyy 20.11. klo:16.00. Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi
Esimerkiksi Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutus-toimikunnassa on avoinna 2 varsinaisen opiskelijajäsenen ja 2 varajäsen paikkaa. 
 
Koulutustoimikunta tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat, sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä.
Lisätietoa hallinnon avoimista opiskelijavaikuttamispaikoista:

 https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls

sekä hakukuulutus

 http://www.oyy.fi/oyy-hakee-aktiivisia-opiskelijaedustajia-tarkeille-luottamuspaikoille/

Ystävällisin terveisin
Motiva ry:n hallituksen puolesta
Jenny Vaara
Varapuheenjohtaja, koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava

Edustajisto- ja hallintovaalit tulevat 4.11. ilmoittaudu mukaan ja käytä ääntäsi

Meillä opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa yliopistossamme useissa erilaisissa elimissä.

On ainejärjestöjä, toimikuntia, edustajistoa, hallituksia, hallinnonelimiä kuin harrastejärjestöjäkin ja me voimme etsiä niistä itsellemme mieleisimmät paikat.

Tällä hetkellä on käynnissä ehdokasasettelu OYY:n edustajistoon sekä tiedekuntahallituksien opiskelijajäseniksi.

Kysyimmekin tällä kaudella toimineilta kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijalta minkälaista on ollut toimia OYY:n edustajistossa ja Kasvatustieteiden tiedekuntahallituksessa.

VAALIT

Antti Salminen, Huka, Humanistit ja kasvatustieteilijät OYY:ssa

Mitä tarkoittaa olla edaattori?

Olet edaattorina osa laajempaa ryhmää, jonka yhteisenä tavoitteena on yliopistoyhteisön kehittäminen ja opiskelijan hyvinvoinnin sekä edun ajaminen.

Mitä edustajistossa oppii?

Siellä oppii mm. vaikuttamaan, argumentoimaan, ryhmätyöskentelemään sekä verkostoitumaan. Erilaiset yliopistoyhteisöön liittyvät koulutus- ja sosiaalipoliittiset aiheet tulevat myös tutuksi.

Miksi siellä kannattaa vaikuttaa?

Pääset vaikuttamaan aidosti asioihin ja tämän kautta yli kymmenen tuhannen ihmisen elämään. Edustajistokausi on myös kokemuksena hyvin erityislaatuinen. Kokemusta on hieman vaikea tiivistää yhteen lauseeseen, saat siitä parhaiten selvää sukeltamalla mukaan toimintaan.

Minkälaista edaattorina vaikuttaminen on?

Se on erityislaatuista, opettavaista, motivoivaa, inspiroivaa, ajatuksia herättävää, jännittävää, virkistävää sekä hauskaa.

Matti Karjalainen, Kasvatustieteiden tiedekuntahallitus, opiskelijavarajäsen

Kenelle tiedekuntahallituksen opiskelijajäsenyys sopii?

Tdkh sopii esim ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kouluhallinnosta tai korkeakouluhallinnosta tai työllistymään tulevaisuudessa yliopistoon tai järjestöön. On lisäksi hyvä, että opiskelijajäsenet ovat  hyvin kärryillä siitä mitä opiskelijoille kuuluu.

Mitä olet oppinut opiskelijajäsenenä toimimisesta?

Oon oppinut miten (korkea)kouluhallinto ylipäänsä toimii, miten tiedekunta toimii organisaationa, sekä yliopistojen toiminnasta ja koulutuspolitiikasta tietoa.

Oletko saanut omista opinnoistasi apua työskentelyyn?

Jos on käyny kasvatustieteen aineopinnot, niin alkaa olla jo aika pätevä.

Mikä sai sinut hakemaan tiedekuntahallitukseen?

Lähinnä oman kiinnostuksen pohjalta.

Onko opiskelijajäsenillä mahdollsiuus saada apua työskentelyyn?

OYY kouluttaa tehtäviin ja siellä on pieni opas tdkh-toimintaan.

LISÄKSI:

Kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskelijavaikuttaminen on tunnustettu myös osaksi opintoja. Opiskelijan on mahdollista saada työskentelystään erilaisissa vaikuttamisen elimissä vapaa valintaisia opintoja jopa 10 opintopistettä (!!!).

404021A, Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä, 1-10 op, yhdessä tai kahdessa erässä.

(Hae Weboodista nimellä 404021A ja ”hae opintojaksoja”)

Kahden vuoden toiminnasta edustajistossa tai tiedekuntahallituksessa voi saada kummastakin 2 op/per jäsenyys eli yhteensä jopa 4 op.

Äänestämällä voit vaikuttaa ketkä ajavat tulevaisuudessa opiskelijoiden etuja!

 

Käytä valtaasi. 🙂

Tutustu Hukaan FB:ssa

Lisätietoa ktk:n hallinnosta tiedekunnan sivuilla.